Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego pod adresem www.internec.systen.pl.

1. Słownik

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

 • Sklep – prowadzony przez Systen Grzegorz Tutko ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Krajeńskie NIP 2810022129, REGON 81175363 sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.internec.systen.pl,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z Systen Grzegorz Tutko,
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, za pomocą której widoczne są wybrane przez Klienta produkty przeznaczone do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia.

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a konsumentem.
 • Do korzystania ze Sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet EXplorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z włączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną lub formularz odstąpienia od umowy
 • Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej Sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
 • Systen Grzegorz Tutko nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane wyłącznie siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze Sklepem.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu ani zakup produktów nie wymagają uprzedniej rejestracji.

3. Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, a ich opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Produkty będące w sprzedaży są urządzeniami profesjonalnymi, wymagającymi właściwej konfiguracji i montażu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w konfiguracji oraz montażu systemów lub urządzeń wynikające z niedostosowania się do instrukcji montażu albo wskazówek producenta.
 • Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów dostawy produktu na adres wskazany przez Klienta. Dostawa zamówionego produktu podlega dodatkowej odpłatności. Informacje o kosztach dostawy są dostępne na stronie internetowej sklepu i wyświetlane podczas zatwierdzania transakcji po wypełnieniu formularza zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Przez wypełnienie formularza, Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • W sprawach dotyczących realizacji zamówień można kontaktować się ze Sklepem pod adresem sklep@internec.systen.pl lub hurt@internec.systen.pl
 • Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów, które zostały przez niego wybrane. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą e-mail na podany w formularzu adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez Sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.
 • W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia rubryki dotyczące:
 1. wyboru produktu będącego przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "kupuję",
 2. danych odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
 3. sposobu dostarczenia produktu i płatności,
 4. rodzaju dokumentu rozliczeniowego (faktura, paragon),
 5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klient wybrał ten rodzaj dokumentu rozliczeniowego),
 6. potwierdzić dokonanie zamówienia oraz dokonać płatności
 • Jeżeli dane Klienta w formularzu będą niekompletne lub nieprawdziwe, sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w sposób, w jaki zostanie zadeklarowany jako preferowany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 • W formularzu zamówienia Klient proszony jest o podanie numeru telefonu. Podanie numeru jest fakultatywne i służy szybkiemu kontaktowi wyłącznie w sprawach dotyczących transakcji, przesyłki i złożonego zamówienia.
 • Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny albo zajdzie inna przyczyna uniemożliwiająca realizację zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy. Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni, jeżeli taka wpłata nastąpiła.
 • W sytuacji, gdy sprzedawca nie może wykonać zobowiązania, jednak istnieje możliwość spełnienia świadczenia zastępczego, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy i może wyrazić zgodę w formie pisemnej lub drogą e-mail na dostarczenie innego towaru. W razie wycofania zamówienia, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie niezrealizowania części zamówienia, Sklep zwraca Klientowi ewentualną nadpłatę niezwłocznie, jeżeli taka występuje, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 • Wycofanie lub zmiana złożonego zamówienia przed dokonaniem przez sklep jego wysyłki możliwe jest także poprzez telefoniczne skontaktowanie się ze sklepem od poniedziałku do soboty od godz. 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu: +48 609974423. W takim wypadku Klient zostanie poproszony o podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia w celu zweryfikowania Klienta.

5. Dostawa zamówionych produktów

 • Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia sposób. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 • Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy, po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny obioru.
 • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w ciągu 3-4 dni roboczych.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Jednakże w razie wystąpienia przeszkód z dostawą zamówionego produktu do Klienta, sprzedawca podejmie próbę ponownego skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia stwierdzonych błędów lub niedokładności.

6. Płatności

 • Płatności dokonywane mogą być przez Klientów w następujący sposób
  1. Płatności on-line – za pośrednictwem procesora płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  2. Przelewem bankowym przed wysłaniem towarów na poniższe dane sklepu:

Systen Grzegorz Tutko ul. Strzelecka 13/15, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Numer konta bankowego: 05 1140 2004 0000 3102 7492 7227
(w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia)

7. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od objęcia produktu w posiadanie przez niego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego oświadczenia przed jego upływem.
 • Odsyłane towary muszą być kompletne w oryginalnym opakowaniu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu towarów w Sklepie oraz oświadczenie klienta na piśmie o zwrocie towaru lub wypełniony wzór odstąpienia od umowy załączony do niniejszego Regulaminu.
 • Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
 • W razie skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia Klient nie ponosi kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy i kosztów dostarczenia rzeczy ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sklep.
 • W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o zwrocie towaru lub we wzorze odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym na adres klienta wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, który jest oferowany przez przedsiębiorcę.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ze względu na swój charakter.

8. Reklamacja i naprawa gwarancyjna

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
 • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne zamówionej rzeczy na postawie przepisów o rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Odpowiedzialność za wady prawne rzeczy spoczywa na sprzedawcy przez okres dwóch lat, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady; jeśli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady prawne biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w razie stwierdzenia wady produktu w chwili jego wydania.
 • Przed odebraniem przesyłki z zamówioną rzeczą przez Klienta wskazane jest sprawdzenie, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze sklepem.
 • W razie stwierdzenia wady zamówionej rzeczy, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu z dopiskiem „reklamacja”.
 • Do odsyłanej rzeczy należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu rzeczy w Sklepie i pisemne zgłoszenie reklamacji według wzoru. Zwracana rzecz powinna zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
 • Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.
 • W wypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty po reklamacyjnej (uznanej reklamacji) przesyłki zwrotnej do Klienta pokrywa sklep.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Naprawy gwarancyjne realizowane są bezpośrednio przez autoryzowany punkt serwisowy producenta. Informacje na temat procedury naprawy gwarancyjnej znajdują się na stronie internetowej http://www.internec.pl/o-nas-2/pomoc-techniczna.html

9. Dane osobowe

10. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.